Nedjelja, 22 Maj 2016 20:37

Kontrola zdravstvene ispravnosti hrane i predmeta opšte upotrebe

Zašto?

Svrha ovog procesa je podizanje nivoa higijenskih uslova života. Zdravstveno ispravnom hranom smatra se hrana koja ne može prouzrokovati nikakve štetne utjecaje na zdravlje ljudi, ako je proizvedena, pripremljena i konzumirana u skladu s njenom namjenom.

Kome treba ova usluga?

Kontroli zdravstvene ispravnosti hrane podliježu:

  • svi objekti koji se bave proizvodnjom i prometom kako sirovina, tako i gotove hrane.

Mikrobiološka čistoća jedan je od preduvjeta osiguranja zdravstvene ispravnosti hrane, a namjena mu je smanjiti rizik od pojave zaraznih bolesti porijeklom iz hrane. Svi objekti u kojima se posluje hranom moraju zadovoljavati minimalne sanitarno-tehničke i sanitarno-higijenske uslove.

Sadržaj usluge?

Ispitivanje i kontrola mikrobiološke čistoće objekata obuhvata čistoću briseva radnih površina, opreme, uređaja, pribora, te ruku osoba koje u poslovanju s hranom dolaze u dodir s hranom i predmetima opće upotrebe i/ili u obavljanju djelatnosti pružanja usluga stanovništvu.

Akreditovane metode od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA) za mikrobiološka ispitivanja hrane uključuju ispitivanje sljedećih parametara:

  • Salmonella spp.,
  • Listeria Monocytogenes,
  • Neakreditovane metode uključuju:
  • Koagulaza pozitivni stafilokok,
  • Sulfitoredukujuće klostridije,
  • Enterobakterije,
  • Escherichia coli i
  • Aerobne mezofilne bakterije.

Zakonska podloga

Zavod za javno zdravstvo SBK/KSB vrši mikrobiološka ispitivanja hrane prema Pravilniku o mikrobiološkim kriterijima za hranu ''Sl. Glasnik BiH'', br: 11/13 i predmeta opće upotrebe prema Normativu mikrobiološke čistoće za predmete, površine i ruke koje dolaze u dodir s hranom, ''Sl. novine FBiH'', br.101/12.

Dodatne informacije: 030-511-394

Zavod za Javno Zdravstvo
Srednjobosanskog kantona/ Kantona Središnja Bosna

Adresa:
Školska BB, 72270 Travnik,
Bosna i Hercegovina | Pogledaj na mapi!

Telefoni:
030 509-706 / 030 509-705 / 030 511-394

E-Mail:
tr.zavod@bih.net.ba / zzjztravnik@gmail.com

Radno vrijeme:
Ponedjeljak-petak: 07:00h-15:00h

Katalog usluga
Zavod za javno zdravstvo SBK/KSB, 15.01.2020.

 

Kontrola ispravnosti vode
Dodatne informacije: 030-511-394

 

Sanitarni pregledi
Dodatne informacije: 030-511-394

 

Obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
Dodatne informacije: 030-511-394

Izvještaji i obrasci

Image