Srijeda, 29 Januar 2020 13:13

ZDRAVSTVENO-ODGOJNE MJERE U ŠKOLAMA I FAKULTETIMA (PREDAVANJA, RADIONICA, RAD U MALIM SKUPINAMA, TRIBINA I DR.)

Zašto?

Povećanje znanja, te promjena stavova i ponašanja, kroz promicanje zdravlja, zdravih stilova života i usvajanje zdravih životnih navika putem interdisciplinarnog rada i provedbe odgojno-obrazovnih sadržaja u okviru različitih radionica, predavanja i sl u svrhu prevencije riziko faktora koji utiču na rast i razvoj.

Kome treba ova usluga?

- Školskoj djeci i mladima
- Prosvjetnim radnicima
- Roditeljima

Sadržaj usluge?

U suradnji s prosvjetnim radnicima i roditeljima provode se odgojno obrazovne aktivnosti koje imaju za cilj usvajanje stavova i navika zdravijeg načina življenja, razvijanja odgovornosti za osobno zdravlje i sprečavanje nastanka društveno neprihvatljivog ponašanja i ovisnosti. Rad se odvija prema usuglašenom i predviđenom programu, ali ovisno o potrebama teme se proširuju na sva područja medicinske problematike školske djece i mladih. Predavanja i rad u malim grupama kontinuirano.

Zakonska podloga

- Zakon o zdravstvenoj zaštiti FBiH
- Naredba o standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u djelatnosti porodične medicine, radiološke dijagnostičke djelatnosti primarnog nivoa i preventivne zdravstvene zaštite mladih u školama i fakultetima Sl.novine FBiH 6/11
- Rezolucija o politici zdravlja za sve građane BiH usvojena na Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH

Zavod za Javno Zdravstvo
Srednjobosanskog kantona/ Kantona Središnja Bosna

Adresa:
Školska BB, 72270 Travnik,
Bosna i Hercegovina | Pogledaj na mapi!

Telefoni:
030 509-706 / 030 509-705 / 030 511-394

E-Mail:
tr.zavod@bih.net.ba / zzjztravnik@gmail.com

Radno vrijeme:
Ponedjeljak-petak: 07:00h-15:00h

Katalog usluga
Zavod za javno zdravstvo SBK/KSB, 15.01.2020.

 

Kontrola ispravnosti vode
Dodatne informacije: 030-511-394

 

Sanitarni pregledi
Dodatne informacije: 030-511-394

 

Obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
Dodatne informacije: 030-511-394

Izvještaji i obrasci

Image