Utorak, 24 Oktobar 2023 07:39

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADEMTANJU – LICITACIJI za prodaju putničkog vozila

Broj: 01-1-357/23 | Datum: 23.10.2022. godine

Na osnovu člana 31. Statuta zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB, te  člana 6. Odluke Upravnog odbora/vijeća o prodaji putem javne licitacije broj 01-1-379/23. kao i Odluke o imenovanju komisije za licitaciju broj: 01-1-356/23. direktor Zavoda za javno zdravstvo objavljuje:   

I – Predmet prodaje

Predmet javnog poziva je prodaja putem javnog nadmetanja - licitacije službenog putničkog   motornog vozila sljedećih karakteristika:

II – Pravo učešća

Pravo učešća na licitaciji imaju domaća i strana fizička i pravna lica koja dostave ponudu i izvrše uplatu depozita na transakcijski račun Zavoda 3389002207838835 kod Unicredit bank u iznosu od 10% početne cijene, tj. =27.000,00 KM (slovima: dvadeset i sedam hiljada). Potvrdu o uplati treba dostaviti u sklopu zapečaćene ponude. Ponude bez dostavljene potvrde neće se uzeti u razmatranje i biće odbaćene.

 

III - Pregled vozila i rok za prijavu učešća na licitaciji

Prodaja se vrši po principu „viđeno - kupljeno“, bez naknadnih prigovora i žalbi koje se odnose na predmet prodaje. 

Vozilo se može pogledati na parkingu Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Ul. Školska bb, svakim radnim danom u periodu od  09:00 do 13:00 sati, zaključno sa 31.10.2022.godine, uz prethodnu najavu.

Kontakt-osobi za pokazivanje vozila: Šeperović Rijad, broj telefona 063 326 164.

 

IV - Dostavljanje ponuda

 1. Ponude u zatvorenoj koverti s naznakom „NE OTVARAJ – Ponuda za prodaju vozila CADDY 4 KOMBI“ , u kojima se nalazi dokaz o izvršenoj uplati depozita, dostavljaju se na adresu:

 

Zavod za javno zdravstvo SBK/KSB

Ul Školska bb

72 270 Travnik

Bosna i Hercegovina

 

Krajnji rok za prijem ponuda  31.10.2023. godine  do 11:30 sati. 

 1. Sve ponude koje pristignu nakon roka naznačenog u pozivu za učešće na licitaciji neće se

      uzeti u razmatranje.

 1. Javno otvaranje ponuda u prisutnosti zainteresiranih ponuđača održat će se u zgradi Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB, Ul.Školska bb, 72270 Travnik dana 03.11.2023. godine (petak) s početkom u 11:00 sati.
 2. Javnom otvaranju ponuda i javnom nadmetanju mogu prisustvovati ponuđači lično ili putem

      ovlaštenih opunomoćenika, ukoliko se radi o fizičkoj osobi, odnosno ovlaštena osoba ili              

      njezin opunomoćenik, ukoliko je ponuđač pravno lice.

 

V – Sadržaj ponde

 1. Ponuda sadrži sljedeće elemente:
 • Ime i prezime, ime jednog roditelja, adresa i broj telefona (ukoliko se radi o fizičkom licu);
 • Ovjerena fotokopija rješenja o upisu u sudski registar, ime i prezime osobe ovlaštetne za zastupanje u postupku licitacije, adresa (ukoliko se radi o pravnom licu);
 • Iznos ponude izražen u KM;
 • Dokaz o uplati depozita;
 • Broj računa na koji se vraća depozit. 
 1. Ponuda mora biti potpisana od strane podnosioca, a ako je podnosilac ponude pravno lice, ponuda mora biti potpisana od strane ovlaštene osobe i ovjerena pečatom pravnog lica.

 

VI – Tok licitacije

 1. Licitacije se provodi kroz sljedeće korake:
 • Registracija ponuđača, što podrazumjeva provjeru identiteta podnosioca ponude, odnosno njegove ovlaštene osobe ili opunomoćnika;
 • Otvaranje ponuda;
 • Javno nademtanje;
 • Utvrđivanje rang liste;
 • Proglašenje prvorangiranog učesnika licitacije.

 

 1. Pobjednikom licitacije se proglašava ponuđač koji dostavi najvišu cijenu ponude.
 2. Ukoliko se javnom pozivu odazvao samo jedan ponuđač za vozilo koje je predmet prodaje, i ako je ponudio cijenu koja je ista ili viša od početne cijene utvrđene u javnom pozivu, predsjednik Komisije ga proglašava pobjdnikom licitacije za to vozilo.
 3. Ako su za to isto vozilo dva ili više ponuđača dostavila istu cijenu, koja je ujedno i najviša cijena ponude, i ako nijedan od njih ne želi usmenim nadmetanjem povećavati ponuđenu cijenu, pobjednikom licitacije za predmetno vozilo proglašava se onaj ponuđač koji je najranije dostavio svoju ponudu, a prema prijemnom štambilju ostisnutom na ponudi.

 

 

DOSTAVITI: DIREKTOR                 
- Komisija Prof. dr. Sead Karakaš

- kadrovska služba 
- a/a 

spec. epidemiologije

                                                                                             

 

                                                                            ,

                                                                                                        

Zavod za Javno Zdravstvo
Srednjobosanskog kantona/ Kantona Središnja Bosna

Adresa:
Školska BB, 72270 Travnik,
Bosna i Hercegovina | Pogledaj na mapi!

Telefoni:
030 509-706 / 030 509-705 / 030 511-394

E-Mail:
tr.zavod@bih.net.ba / zzjztravnik@gmail.com

Radno vrijeme:
Ponedjeljak-petak: 07:00h-15:00h

Katalog usluga
Zavod za javno zdravstvo SBK/KSB, 15.01.2020.

 

Kontrola ispravnosti vode
Dodatne informacije: 030-511-394

 

Sanitarni pregledi
Dodatne informacije: 030-511-394

 

Obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
Dodatne informacije: 030-511-394

Izvještaji i obrasci

Image